Stol sa bojicama i škaricama

Cijena vrtićkih programa

Uz prethodnu suglasnost  Gradonačelnika Grada Križevaca ( KLASA:601-01-22-01/0005; UR.BROJ:2137-2-02/1-22-3), od 1 siječnja 2023. ekonomska cijena  vrtića iznosi 275 eura, dok je cijena roditeljskog udjela (za redoviti 10-satni program) za prvo dijete 110 eura, a za drugo 88 eura. Svako daljnje dijete besplatno boravi u  vrtiću (ukoliko minimalno troje djece boravi istovremeno).

Za djecu koja borave u Kraćem programu ( 6-satni program – prema nalazu i mišljenju Jedinstvenog tijela vještačenja, u skladu s čl. 20. Pravilnika o upisu) cijena vrtića iznosi 88 eura.

U slučaju kad dijete izbiva duže od 10 radnih dana  kontinuirano- cijena vrtića umanjuje se 2 eura po danu na temelju liječničke ispričnice  (izabranog pedijatra) ili potvrde o korištenju godišnjeg odmora (obrazac dobivate kod odgojitelja).

 

Procedura naplate prihoda