Opći akti

Kurikulum Dječjeg vrtića Križevci za pedagošku godinu 2019./20.

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga

Statut Dječjeg vrtića Križevci

GDPR pravilnik Dječjeg vrtića Križevci

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Zahtjev za ispis iz vrtića